Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden avulla on tarkoitus lisätä yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä. Hankkeella turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja. 

Kehittämistukea voi käyttää mm. palkkauskuluihin, ostopalveluihin mm. asiantuntijoiden palkkioihin, matkakustannuksiin, kansainväliseen yhteistyöhön, vuokriin, pienhankintoihin, kohtuullisiin tarjoilukuluihin. Tämä tuki ei ole tarkoitettu investointeihin.

PoKon hallitus on linjannut, että KEHITTÄMISHANKKEISIIN tukea voi saada max 80 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista. Loppu 20% on hakijan omaa rahoitusta, johon hyväksytään talkootyö. Talkootyön arvo on 20 €/tunti.

Hanketta voi hakea myös pienhankkeena. Pienhanke on kokonaiskustannuksiltaan 1000 – 8000 €. Sen menettelyt ovat tavallista kehittämishanketta yksinkertaisemmat. Tuki pienhankkeelle maksetaan tuotosperusteisesti kertakorvauksena. Maksatuksessa ei tarvitse erikseen esittää tositteita.

 • MAASEUDUN PALVELUJEN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN YHTEISTYÖ

Näillä hankkeilla turvataan ja kehitetään maaseudun palveluja sekä uudistetaan ja monipuolistetaan maaseutualueiden taloutta. Tavoitteena on yhteistyön kautta löytää uusia ratkaisuja. Esimerkkinä kehittämistoimet, tapahtumat, suunnitelmat ja erilaiset pilotoinnit.

 • ÄLYKÄS KYLÄ – YHTEISTYÖHANKKEET

Älykkäät kylät -yhteistyöhanke on kehittämishanke, jossa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin. Katso video.

Älykkäät kylät -hanke on useamman vuoden projekti, johon voi liittyä yleishyödyllisiä investointeja. Tuki investointeihin haetaan erikseen.

PoKon hallitus on linjannut, että Älykäs kylä -hankkeisiin voi tukea saada jopa 90 % hyväksytyistä, kohtuullisista kustannuksista.

Tutustu Älykäs Kylä- ja myös muihin maaseudun palveluiden kehittämisen yhteistyöhankkeisiin täällä.

 • YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOYHTEISTYÖHANKKEET

Hankkeilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta ja uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja. Ilmastoneutraalius on tavoitteena.

Tutustu tarkemmin
Katso video.

 • KOULUTUS- JA TIEDONVÄLITYSHANKKEET

  Tukea voi saada julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset koulutusta tarjoavat yhteisöt. Koulutusta tarjoavalla yksiköllä tulee olla asianmukaiset valmiudet eli pätevä henkilöstö. Koulutus voi olla ryhmiä, täsmäkoulutuksia tai laajempia kokonaisuuksia.

Tutustu tarkemmin


Lisätietoa Maaseutu.fi -sivustolta

Lue lisää kehittämishankkeista.


Kustannusmalleja on kolme. Laskennalliset kustannukset tarkoittavat, että tosiasiallisten kulujen perusteella lasketaan tietyn prosentin mukaan kustannukset, joita ei tarvitse maksuvaiheessa todentaa.

 • laskennalliset kustannukset 19 %, laskentaperusteena palkat, ostopalvelut ja muut välittömät kulut. Tässä kustannusmallissa talkootyö merkitään hankkeen kustannuksiin.
 • laskennalliset kustannukset 40 %, laskentaperusteena palkkakustannukset. Kaikki muut kulut menevät laskennallisiin kustannuksiin, myös talkootyö.
 • tosialliset kustannukset, hankkeen kustannusarvio tehdään hankkeen kaikkien todellisten kustannusten mukaan.

Maksutapoja on kaksi:

 • Kustannusperusteinen, tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kustannukset raportoidaan maksatuksessa.
 • Tuotosperusteinen, tuen hakija määrittelee hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa. Thän hankkeeseen ei voi hakea muutosta (pl. toteutusaika)

Lue lisää kustannusmalleista ja maksutavoista:

VINKKI! Tutustu PoKon Älykäs ja elävä Ylä-Pirkanmaa – strategian painopisteisiin 2 ja 3. Niistä löydät ideoita ja vinkkejä, millaista toimintaa PoKon alueelle erityisesti toivotaan.

Tutustu painopisteeseen 2 tästä.

Tutustu painopisteeseen 3 tästä.
MUISTA MYÖS! PoKo ry:n oma MiniLeader – rahoitus pienille yhteisöllisille projekteille.