Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 hyväksytty EU:n maaseudun kehittämiskomiteassa

EU:n maaseudun kehittämiskomitea on tänään hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2007-2013. Mittava ohjelma pääsee nyt käyntiin pitkän valmistelun jälkeen.


Ohjelma on EU-osarahoitteinen eli sen kautta tapahtuva maaseudun kehittäminen rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) ja kansallisin varoin. Ohjelmassa on käytettävissä julkisia varoja vuosille 2007-2013 yhteensä 6 626 miljoonaa euroa, josta 31 prosenttia on peräisin maaseuturahastosta. Vastaavasti ohjelmaan sitoutuu yksityistä rahoitusta arviolta 782 milj. euroa.

 

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa maa- ja metsätalouden kilpailukykyä, tukea ympäristöystävällistä ja kestävää maataloutta, edistää maaseudun ihmisten hyvinvointia, monipuolistaa yritystoimintaa sekä kannustaa paikallislähtöiseen kehittämistyöhön.

 

Ohjelman rahoitus painottuu viljelijöille suunnattuihin tukiin eli luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen. Niiden avulla varmistetaan, että Suomen oloissa harjoitetaan jatkossakin ympäristönäkökohdat huomioon ottavaa maataloutta.

 

Keskeisenä tavoitteena on myös maaseudun yritystoiminnan vahva kasvu ja samalla työpaikkojen merkittävä lisäys. Näin voidaan taata uusia tulonhankinnan tapoja sekä maaseudun omille asukkaille että maaseudulle muuttaville. Osa ohjelman varoista kohdistuu maaseudun yrityspalveluiden kehittämiseen.

 

Ohjelma antaa mahdollisuuksia kehittää sekä alkutuotannon että muiden maaseudun keskeisten elinkeinojen kilpailukykyä. Elintarvikeketjua, puualaa ja bioenergia-alaa voidaan edistää tukemalla muun muassa uuden teknologian käyttöönottoa ja osaamisen lisäämistä. Maaseudun mikroyritysten käynnistystä, kehittämistä ja investointeja voidaan vauhdittaa muun muassa koulutuksen ja alueellisten klusterihankkeiden avulla.

 

Maaseudun asukkaiden palveluihin ja maaseutualueiden elämänlaatuun liittyviä hankkeita tuetaan sekä alue- että paikallislähtöisesti. Leader-toimintaryhmien ohjelmat tukevat ja aktivoivat pieniä ja alkavia yrityksiä sekä paikallista aloitteellisuutta ja yhteistyötä. Koulutus-, kehittämis- ja investointihankkeilla edistetään pääsääntöisesti paikallisia, enintään toimintaryhmän alueen kokoisia kehittämistoimia. Leader-toimintaryhmien kautta avautuu myös mahdollisuus maaseudun kansainvälisiin yhteishankkeisiin.

 

Osana ohjelmaa Suomessa käynnistetään maaseutuverkosto, jonka muodostavat Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien toimijat. Verkostolle palveluja tuottaa maaseutuverkostoyksikkö, joka kehittää ja ylläpitää maaseudun kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä sekä tiedottaa ohjelmien mahdollisuuksista ja saavutetuista tuloksista.

 

Suomen ohjelmaesitys toimitettiin komissiolle elokuussa 2006. Syksyn ja kevään aikana esityksestä käytiin komission ja Suomen välillä useita kahdenvälisiä neuvotteluja. Esitykseen jouduttiin tekemään useita muutoksia osittain sen vuoksi, että ohjelmaa koskevat komission asetukset, ohjeet ja linjaukset valmistuivat vasta sen jälkeen, kun Suomen ohjelmaesitys oli jo toimitettu komissiolle. Viimeisin ohjelmamuutos tehtiin 12.6. komission ilmoitettua, ettei se voi hyväksyä ympäristötuen toimenpiteenä lannan käytön tehostamista. Lannan käytön tehostaminen jouduttiin komission vaatimuksesta jättämään ohjelmasta pois, jotta ohjelma saatiin hyväksyttyä ja jotta ohjelman muiden tukien maksatus tänä vuonna saadaan turvattua.

 

 

Ohjelma löytyy maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta osoitteesta:

 

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseutu_rakentaminen/ohjelmakausi20072013/mannersuomi.html

 

 

 

 

Lisätietoja:

maa- ja metsätalousministeriö:

apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti, p. (09) 160 54255

jaostopäällikkö Tiina Malm, p. 040 733 6223

jaostopäällikkö Sirpa Karjalainen, p. 040 524 6112

 

Pokory 20.6.2007

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/