PoKon oma Mini-Leader käynnistyy 4.11.2014

Mini-Leader on PoKo ry:n organisoima väline pienten yleishyödyllisten kehittämiskohteiden tukemiseen ja toteuttamisen edistämiseen. PoKo ry voi kohdistaa Mini-Leader-tukia omalle toimialueelleen (Virrat, Ruovesi, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki) kohdistuviin hankkeisiin.

Mini-Leader -tukea voi saada tekemällä hakemuksen PoKo ry:lle. Tukihakemukset tehdään vapaamuotoisella hankesuunnitelmalla. Hankesuunnitelman tulee sisältää kuvaus haettavan tuen kohteena olevasta toiminnasta ja toteutuksesta, aikataulusta sekä niistä hyödyistä joita toiminnalla tavoitellaan. Hakijataho määrittää itse ne mitattavat vaikutukset, joita Mini-Leader -hankkeella tavoitellaan. Suunnitelman tulee sisältää eritelty kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. Vakiintuneita perustoimintoja tai lainsäädäntöön perustuvia tarpeita ei tueta. Tuettavista hankkeista päättää PoKo ry:n hallitus tai hallituksen määrittämissä puitteissa toimihenkilöt. Neuvoja hankesuunnitelman laatimiseen saa PoKo ry:n toimihenkilöiltä.

Hakijana voi olla joko rekisteröity tai rekisteröimätön toimija. Kaikki hakijat nimeävät hankkeelle yhteyshenkilön ja rekisteröimätön toimija lisäksi täysi-ikäisen vastuuhenkilön. Tuensaajien ja PoKo ry:n välille laaditaan sopimus Mini-Leader -hankkeen toteuttamisesta ja PoKo ry:n osallistumisesta rahoitukseen. Sopimus on kahden osapuolen välinen ja siihen sovelletaan yksityisoikeudellista lainsäädäntöä.

Tukien haku on jatkuvaa ja käynnistyy 04.11.2014. Yhteen Mini-Leader -hankkeeseen voidaan myöntää tukea enintään 3.000 euroa ja 90 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukiprosentti voi vaihdella eri hankkeissa. Tukiin varataan yhteensä 50.000 euroa ja hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakijan pitää kohdistaa hakemuksensa johonkin seuraavista vaihtoehdoista:

1. Pieninvestoinnit

- kohteisiin, joissa rakennetaan tai hankitaan jotain uutta ja pysyvää ja investoinnilla on yleishyödyllistä merkitystä

2. Pienimuotoiset kehittämishankkeet

- yhteisöjen toimenpiteet, joilla tavoitellaan selkeästi osoitettavia pysyviä tuloksia

- tukea ei myönnetä toimenpiteisiin, joita tarjotaan lähellä muiden toimesta

3. Nuorten aktivointi

- nuorten itse toteuttamiin toimenpiteisiin, jolla edistetään nuorten viihtymistä maaseudulla

- nuoriin kohdistuvat muiden toteuttamat toimenpiteet

Myönnettyä Mini-Leader -tukea maksetaan hakijalle, kun hakija osoittaa uskottavalla tavalla toteuttavansa hanketta laaditun suunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti. Koko tuen hyväksyminen edellyttää loppuraportin hyväksymistä. Aiheettomasti maksettu tuki voidaan periä hakijalta takaisin kokonaan tai osittain. Hakijan on pyydettäessä velvollisuus osoittaa PoKo ry:lle hankkeeseen liittyvä rahaliikenne ja maksutositteet.

Opinnäytetyöt

Osa Mini-Leader -tuesta kohdistetaan opinnäytetöiden tukemiseen. PoKo ry välittää toimialueelleen kohdentuvia opinnäytetyön aiheita ja etsii töille tekijöitä oppilaitosyhteistyön avulla. Valmistuneesta opinnäytetyöstä maksetaan kiinteä 400 euron palkkio työn tekijälle. Palkkio on saajalleen veronalaista tuloa. Palkkion saamisen edellytys on työn listaaminen etukäteen opinnäytepörssiin, työn nimeäminen ao. opiskelijalle sekä opiskelijan valmistuminen oppilaitoksesta.

 

Pokory 22.10.2014

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/