Avustukset vesihuoltohankkeisiin ja rakennusperinnön hoitoon haettavana Pirkanmaalla


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY -keskus) myöntää avustuksia vuoden 2011 aikana toteutettaviin vesihuoltohankkeisiin sekä rakennusperinnön hoitoon Pirkanmaan alueella. Avustuksia voi hakea 5.11.2010 mennessä.

Vesihuoltoavustukset

Avustuksia myönnetään yhdyskuntien ja kiinteistöjen vedenhankintaan ja viemäröintiin sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä varten.

Vesihuoltoavustusten enimmäismäärä on 30 % hyväksyttävistä kustannuksista. Erityisistä syistä avustus voi kuitenkin olla enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakemusten jättämiselle annettu määräaika (5.11.2010 mennessä) ei koske pieniä, yksittäisten kiinteistöjen tai muutamaa taloutta palvelevien vesihuoltoyhtymien hankkeita, joihin kohdistuvien avustusten hakemisesta saa lisätietoja Pirkanmaan ELY-keskukselta. Hakemuksen mukaan on liitettävä lomakkeessa mainitut vesihuollon tukilain edellyttämät asiakirjat, kuten suunnitelmat kustannusarvioineen, rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen sekä muut tarpeelliset selvitykset tuen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan hakea sellaisiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin, joilla säilytetään rakennuksen tai aluekokonaisuuden kulttuurihistoriallisia arvoja. Avustusta voidaan hakea myös kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnostamiseen. Perustellusti avustusta voidaan hakea myös kuntoselvitysten tekemistä ja korjaussuunnitelman laatimista varten. Avustusta voidaan myöntää myös kunnalle sen suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin, kohteen hankkimiseksi kunnalle (ellei suojelua voida muuten turvata) sekä kunnan kulttuuriympäristöohjelmiin.

Avustusta voivat hakea yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät. Avustusta voi saada enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myöntää ensisijaisesti rakennusten ulkopuolisiin korjaustoimenpiteisiin, kuten esimerkiksi vesikaton, perustusten, ulkoseinien, ulko-ovien ja ikkunoiden korjauksiin. Korjattaessa tulee tehdä mahdollisimman vähän muutoksia. Korjausten tulee olla sen laatuisia, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja historiallinen aitous säilyvät. Rakennusosien, kuten ikkunoiden ja ulko-ovien uusimista ei avusteta. Muutoinkin rakennusosien tarpeetonta uusimista tulee välttää ja työt tulee tehdä rakentamisajankohdan mukaisilla työtavoilla ja perinteisillä materiaaleilla.


Hakemuskaavakkeet

Hakemuskaavakkeita on saatavissa ympäristöhallinnon internetsivuilta:

Vesihuoltoavustukset: www.ymparisto.fi/vesihuoltoavustus.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asiointi_ja_lomakkeet/lomakkeet/ym_ym004/index.html.

Lomakkeita voi tilata myös Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Yliopistonkatu 38, Tampere, puh. 020 636 0050.


Hakemukset tulee toimittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen PL 297, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere viimeistään 5.11.2010.


Lisätietoja:

Vesihuoltoavustukset: suunnitteluinsinööri Jukka Lahti, puh. 050 594 4476

Rakennusperinnön hoitoavustukset: tarkastaja Päivi Keskikallio, puh. 040 714 6280.

 

Pokory 11.10.2010

Siirry sivun alkuun
 
 
./modulo1905/