Säännöt

Viimeisin rekisteröity muutos 21.10.2014


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on PoKo ry ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppula. Toimialueena on Juupajoen ja Ruoveden kuntien, sekä Mänttä-Vilppulan ja Virtain kaupunkien alue. Yhdistyksen kokouksia voidaan järjestää myös muilla paikkakunnilla kuin sen kotipaikassa. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia paikallisten palveluiden säilyttämiseksi, vähentää työttömyyttä, toimia palveluiden, elinkeinotoiminnan ja työllisyyden yleisten edellytysten kehittämiseksi sekä edistää alueen asukkaiden ja vieraiden viihtyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- ylläpitää ja kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, hankkeita sekä alueen verkottumista omaehtoisen kehittämisen periaatteiden mukaisesti
- järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää myös maksullisia huvi- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset, muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kunnat sekä muut kehittämistyöhön sitoutuvat henkilöt, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille ja henkilöille. Kannattajajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

4 § Hallitus

Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja yhdeksästä (9) neljääntoista (14) muuta jäsentä, sekä kahdesta neljään varajäsentä. Puheenjohtajana tai jäsenenä voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat tasapuolisesti aluetta, siellä toimivia yksityisiä henkilöitä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, yrityksiä ja julkisyhteisöjä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Kokous voidaan kutsua koolle pidettäväksi myös etäkokouksena: video-, puhelin- tai sähköpostikokouksena. Sähköpostitse pidettävässä kokouksessa hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa vastauksensa esityksiin viimeistään kokouskutsuun merkittyyn ajankohtaan mennessä.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi lisäksi päätöksellään antaa nimenkirjoitusoikeuden haluamilleen henkilöille siten, että oikeutettu kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin taikka yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

6 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajalle vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai julkipantava yhdistyksen vuosikokouksessa päätetyllä tavalla joko ilmoitustaululla tai sanomalehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
- Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen.
- Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
- Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
- Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
- Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen.
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
- Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
- Valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin.
- Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta.
- Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/