Maksatuksen haku


Hankkeen kaikkien kulujen on synnyttävä ja ne on myös maksettava hankkeen toteutusaikana. Hankkeelle myönnettyä tukea haetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, ts. tuki maksetaan jälkikäteen.


Maksuhakemukset 


Ennen maksuhakemuksen jättämistä  kannattaa olla yhteydessä Leader-ryhmään, jolloin Leader-ryhmä voi jo ennen hakemuksen jättämistä tarkistaa, että se sisältää kaikki tarvittavat liitteet ja on oikein laadittu. 

Maksuhakemus tehdään Hyrrässä. Tämän jälkeen Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee sen ja tekee maksatuspäätöksen.


Maksuhakemuksen liitteet


Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmään. Liitteeksi skannataan tositteet nippuina kululajeittain sekä maksutositteet ja pääkirja.

- pääkirja
- menotositejäljennökset lähetyslistoineen pääkirjan mukaisessa järjestyksessä (kopioi vasta kirjanpitoon viemisen jälkeen, tositteessa täytyy näkyä vähintään tositenumero)
- maksutositteet (verkkopankin kuitti tai tiliote)
- investoinneissa rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjat loppumaksuhakemukseen
- investoinneissa palovakuutustodistus

Perustamistuki maksetaan hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisen perusteella, eli kustannuksia ei todenneta tosittein, vaan maksuhakemukseen tarvitaan selvitys hyväksytyn suunnitelman toteuttamisesta sekä tukipäätöksessä yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat. 

Investoinnin toteutettavuustutkimuksen liitteeksi tarvitaan selvitys. 

Jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, eikä selvitystä ole tehty jo hakuvaiheessa, on yli 2.500 €:n (alv 0 %, mikäli hakija saa palautukset) hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituksenmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella viranomainen voi arvioida kustannusten kohtuullisuuden. Liitä selvitys ko. tositejäljennökseen.


Maksuerät 


- koneiden ja laitteiden sekä rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetty investointituki maksetaan enintään neljässä erässä

- rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on oltava vähintään 20 %:a tuen määrästä 

- investoinnin toteutettavuustutkimuksen tuki maksetaan enintään neljässä erässä 

- perustamistuki maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä


Maksamisen hakuaika


Ensimmäistä maksatusta on haettava vuoden kuluessa siitä, kun hanke on saanut ELY-keskuksen päätöksen. Loppumaksatusta on haettava 4 kk kuluessa hankkeen toteutusajan päättymisestä. 

Tuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu tukiehtojen mukaisesti, tuen saaja on maksanut kustannukset, jotka on viety tuen saajan kirjanpitoon.


Tukikelvottomat kustannukset


- kustannukset, jotka eivät ole hyväksytyssä kustannusarviossa (jos tukikelvottomien kustannusten määrä on yli 10 %:a, siitä seuraa sanktio)

- kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta, (esimerkiksi arvonlisävero, mikäli hakijaa saa ne palautuksena)

- toimenpiteen rahoituksesta aiheutuvat korot, laskujen viivästyskorot yms. 

- osamaksusopimukseen liittyvät korko-, hallinto-, vakuutus, -korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset

- sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta


Tarkastukset

Koska hankkeet saavat julkista tukea, niitä voidaan myös tarkastaa viranomaisten toimesta. Maaseutuvirasto tekee hanketarkastuksia satunnaisotannan perusteella maksuhakemusten yhteydessä. Tarkastuksiin varautuu parhaiten pitämällä paperit järjestyksessä ja tekemällä niitä asioita, jotka hankesuunnitelmassa on hyväksytty. 
Siirry sivun alkuun
 
./modulo1905/